1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ROPE ACCESS USŁUGI WYSOKOŚCIOWE MACIEJ WIKTOREK z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 3, 34-600 Limanowa.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
c) "analityczne" pliki Cookies (niezależnej firmy Google Inc.) - usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu
Analityczne pliki Cookies gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzających, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

USŁUGI WYSOKOŚCIOWE

Firma Rope Access ?wiadczy kompleksowe us?ugi wysoko?ciowe w trudno dost?pnych miejscach. Prace wykonywane s? przy u?yciu dost?pu linowego przez wykwalifikowanych pracowników z zachowaniem najwy?szych standardów, zarówno pod wzgl?dem bezpiecze?stwa jak i jako?ci us?ug. Serdecznie zapraszamy do wspó?pracy.

OFERTA

Zapraszamy Pa?stwa do zapoznania si? z ofert? firmy Rope Access. Proponujemy specjalnie dedykowane ceny w ramach abonamentów, oraz upusty dla sta?ych klientów. Oferujemy fachowe doradztwo z zakresu doboru materia?ów, kompleksowe wykonawstwo oraz bezp?atn? wycen?.

ANTYKOROZJA

ANTYKOROZJA

Dzi?ki zastosowaniu technik linowych sta?o si? mo?liwe zabezpieczanie, malowanie, piaskowanie oraz czyszczenie wszelkiego rodzaju powierzchni na wysoko?ci. Posiadamy niezb?dn? wiedz? i umiej?tno?ci poparte wieloletnim do?wiadczeniem. Prace w dost?pie linowym wykonuj? wykwalifikowani pracownicy wykorzystuj?cy najwy?szej klasy sprz?t i materia?y.

Prowadzimy kompleksowe us?ugi z zakresu zabezpiecze? antykorozyjnych:

 • konstrukcji stalowych
 • konstrukcji betonowych
 • s?upów wysokiego napi?cia
 • masztów
 • radarów
 • latarni
 • wiatraków

 

Specyfik? tego rodzaju prac jest ich niepowtarzalno??, do ka?dego zadania nale?y podej?? indywidualnie,
dlatego w celu uzyskania dok?adnego kosztorysu prosimy o kontakt

 

Tel. 511 132 371 b?d? kontakt@ropeaccess.com.pl

 

 

Niezb?dne b?d? informacj? takie jak:

 • miejsce realizacji
 • powierzchnia w mb lub m2
 • rodzaj powierzchni
 • mile widziane zdj?cie obiektu
MALOWANIE

MALOWANIE

MALOWANIE ELEWACJI

Czysta, schludna i zadbana elewacja jest wizytówk? ka?dego domu.  Pe?ni ona funkcje zarówno estetyczne jak i praktyczne (docieplenie budynku). Elewacje budynków poddawane s? nieustannemu oddzia?ywaniu czynników zewn?trznych takich jak: promieniowanie UV, opady atmosferyczne, wahania temperatur, zanieczyszczenie powietrza (py?, brud, sadza) a tak?e mikroorganizmy (bakterie, grzyby, glony). MALOWANIE ELEWACJI budynków jest zarówno najpopularniejsz? jak i NAJSKUTECZNIEJSZ? METOD? OCHRONY przed procesami ich niszczenia.

Specjalizujemy si? w malowaniu elewacji przy u?yciu technik alpinistycznych. W g?ównej mierze wykorzystujemy technik? NATRYSKOW? specjalnym agregatem hydrodynamicznym. Jest to nowoczesna, szybka i wydajna metoda malowania. ?wietnie sprawdza si? w przypadku du?ych powierzchni, pozwala na niemal idealne wyko?czenie oraz oszcz?dno?? farb i czasu. Metoda klasyczna jest wykorzystywana tylko w niedogodnych warunkach pogodowych.
Dzia?ania tego typu przebiegaj? szybko, czysto, schludnie a koszty pomniejszone s? o wynajem rusztowana lub podno?nika koszowego.


MALOWANIE  I IMPREGNACJA DACHÓW

Profesjonalnie zajmujemy si? malowaniem i impregnowaniem dachów przy u?yciu technik alpinistycznych. Dzi?ki tej metodzie nasi pracownicy mog? dosta? si? w dane miejsce w sposób nieinwazyjny, bez potrzeby wykorzystania podno?nika koszowego czy rusztowania, które pomniejszaj? walory estetyczne danego budynku a tak?e nara?aj? klienta na niepotrzebne koszty. Stosujemy dwie techniki:

 • KLASYCZNA nak?adanie farby p?dzlem.
 • NATRYSKOWA malowanie agregatem hydrodynamicznym. To nowoczesna, szybka i wydajna metoda malowania. ?wietnie sprawdza si? w przypadku du?ych powierzchni. Pozwala na niemal idealne wyko?czenie oraz oszcz?dno?? farb i czasu.


?wiadczymy doradztwo z zakresu doboru odpowiednich farb i impregnatów.
Dokonujemy ogl?dzin stanu technicznego dachu (na ?yczenie klienta wymieniamy zu?yte elementy: dachówki, okucia, g?siory).
Dzi?ki ?wietnie przeszkolonym pracownikom, którzy wykorzystuj? w swojej pracy profesjonalny sprz?t zarówno techniczny jak i asekuracyjny gwarantujemy Pa?stwu najwy?sz? jako?? wykonywanych us?ug. Szybko, sprawnie i bez obaw o zniszczenie ogrodu czy elewacji.


MALOWANIE KOMINÓW, KONSTRUKCJI, SILOSÓW

Firma Rope Access posiada wieloletnie do?wiadczenie w malowaniu przemys?owym. W tym czasie zdobyli?my odpowiedni? wiedz? i umiej?tno?ci potrzebne do realizacji tego typu zlece?.  Prace te odbywaj? si?  zgodnie z normami polskimi i europejskimi.
Malowanie na wysoko?ci kominów (malowanie ostrzegawcze) obejmuje kompleksowe oznakowanie lotnicze/przeszkodowe obiektów wysokich, które zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu zg?aszania i oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U. z 2003 Nr 130 poz. 1193 ze zmianami powinny posiada? oznakowanie przeszkodowe.

 

Specyfik? tego rodzaju prac jest ich niepowtarzalno??, do ka?dego zadania nale?y podej?? indywidualnie,
dlatego w celu uzyskania dok?adnego kosztorysu prosimy o kontakt

 

Tel. 511 132 371 b?d? kontakt@ropeaccess.com.pl

 

 

Niezb?dne b?d? informacj? takie jak:

 • miejsce realizacji
 • powierzchnia w mb lub m2
 • rodzaj powierzchni
 • mile widziane zdj?cie obiektu
?RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

?RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 

Oferujemy Pa?stwu us?ug? przegl?du ?rodków Ochrony Indywidualnej (?OI) oraz sta?ych systemów asekuracyjnych.

 

Przegl?du okresowego nale?y dokonywa? nie rzadziej ni? raz w roku b?d? w przypadku szczególnych warunków pracy okres skraca si? do 6 lub 3 miesi?cy. Cz?stotliwo?? kontroli, ?ywotno?? produktu, sposób przechowywania oraz odpowiedni? konserwacj? reguluje instrukcja u?ytkowania danego ?OI.

 

Przegl?d ?rodków Ochrony Indywidualnej wykonywany jest przez certyfikowanych kontrolerów, zgodnie z norm? EN 365. Po zako?czeniu czynno?ci kontrolnych zostanie sporz?dzony protokó? okre?laj?cy dopuszczenie sprz?tu do dalszego u?ytkowania.

 

W celu przeprowadzenia kontroli b?d? uzyskania szczegó?owych informacji prosimy o kontakt:

 

Tel. 884 797 506 b?d? kontakt@ropeaccess.com.pl

 

 

 

 

ODSTRASZANIE PTAKÓW

ODSTRASZANIE PTAKÓW

Monta? siatek lub kolców zabezpieczaj?cych przed mo?liwo?ci? gnie?d?enia si? ptactwa. Jest  to bardzo wa?na us?uga w du?ych aglomeracjach miejskich, gdzie zawsze gromadzi si? mnóstwo ptaków ?eruj?cych na dobroci i ?mieceniu ludzi. Ptaki szybko przyzwyczajaj? si? do tego luksusu staj?c si? wizytówk? niejednego miasta, przenosz?c szereg chorób i bakterii m. in. obrze?ka go??biego prowadz?cego do boreliozy.
Zgodnie z § 8 pkt 2 rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 12 pa?dziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierz?t (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), usuwanie gniazd ptasich jest dopuszczalne z obiektów budowlanych w okresie od 16 pa?dziernika do ko?ca lutego, je?eli wymagaj? tego wzgl?dy bezpiecze?stwa lub sanitarne. Jest to wyj?tek powszechny, wynikaj?cy z samych przepisów prawa.


TECHNIKI ZABEZPIECZE?

KOLCE - s? najskuteczniejszym a za razem jednym z najta?szych sposobów zabezpieczania przed ptactwem. Metod? t? stosuje si?  w miejscach takich jak: w?skie gzymsy, pasy pod rynnowe, belki, wyst?py, niewielkie elementy architektoniczne, neony, tablice i kasetony reklamowe. Kolce montuje si? za pomoc? specjalistycznego kleju na w?skich powierzchniach, dzi?ki temu ptaki nie maj? mo?liwo?ci gnie?d?enia si? w danym miejscu.

SIATKI - metoda polegaj?ca na zabezpieczeniu specjalistyczn? siatk? ca?ej powierzchni danego miejsca, tak aby uniemo?liwi? ptakom dost?p do gnie?d?enia si?. Siatki odpowiednio dobrane i zamontowane, skutecznie zabezpieczaj? powierzchnie takie jak: elewacje, balkony, okna, gzymsy, wn?ki, rze?by. Stosuje si? siatki  plastikowe, metalowe, nylonowe, poliamidowe odporne na wahania temperatur oraz promieniowanie UV.

 

Specyfik? tego rodzaju prac jest ich niepowtarzalno??, do ka?dego zadania nale?y podej?? indywidualnie,
dlatego w celu uzyskania dok?adnego kosztorysu prosimy o kontakt

 

Tel. 511 132 371 b?d? kontakt@ropeaccess.com.pl

 

 

Niezb?dne b?d? informacj? takie jak:

 • miejsce realizacji
 • powierzchnia w mb lub m2
 • rodzaj (typ) powierzchni do zabezpieczenia
 • mile widziane zdj?cie obiektu
MONTA? I DEMONTA?

MONTA? I DEMONTA?

Prace monta?owe to inwestycje wi???ce si? z wieloma zagro?eniami, dlatego nale?y  powierzy? je specjalistom. Niew?a?ciwe wykonanie prac mo?e skutkowa? powa?nymi konsekwencjami dla wykonawców oraz u?ytkowników.
Firma Rope Access posiada du?e do?wiadczenie w specjalistycznych pracach zwi?zanych z monta?em na wysoko?ciach. W profesjonalny sposób prowadzi prace w najtrudniej dost?pnych miejscach. Wspó?pracowali?my w realizacji wielu projektów na terenie ca?ej Polski m. in. monta? konstrukcji na stadionie Cracovii w Krakowie, krytej p?ywalni w Lesku, ??czników w kompleksie Buma Capgemini w Krakowie. "Montujemy cokolwiek gdziekolwiek" w sposób bezpieczny i kompleksowy.

 

MONTA? KONSTRUKCJI

 • stalowych
 • drewnianych
 • aluminiowych        


MONTA? I WYMIANA FASAD

 • szklanych
 • aluminiowych
 • alukobondowych

                       
MONTA? REKLAM

 • banerów
 • bilbordów
 • kasetonów ?wietlnych
 • napisów
 • konstrukcji pod reklamy


MONTA? O?WIETLENIA

 • przeszkodowego
 • dekoracyjnego
 • reklamowego


MONTA? PRZYRZ?DÓW POMIAROWYCH

 • anemometrów
 • czujników kierunku wiatru
 • oraz innych


MONTA? NAG?O?NIENIA HAL

 • g?o?ników sferycznych
 • tubowych g?o?ników
 • oraz innych


MONTA? ZABEZPIECZE?

 • zabezpieczenia lu?nych elementów elewacji
 • siatek zabezpieczaj?cych przed osuwiskiem

 

 

Specyfik? tego rodzaju prac jest ich niepowtarzalno??, do ka?dego zadania nale?y podej?? indywidualnie,
dlatego w celu uzyskania dok?adnego kosztorysu prosimy o kontakt

 

Tel. 511 132 371 b?d? kontakt@ropeaccess.com.pl

 

MYCIE

MYCIE

MYCIE ELEWACJI

 • szklanej
 • kamiennej
 • blaszanej
 • drewnianej


Wykonujemy kompleksowe mycie elewacji metod? klasyczn? lub ci?nieniow?. W zale?no?ci od rodzaju powierzchni stosujemy odpowiednio dobrane metody i  ?rodki chemiczne. Posiadaj?c wieloletnie do?wiadczenie gwarantujemy wysok? skuteczno?? naszych us?ug przy zachowaniu ca?kowitego bezpiecze?stwa pracowników i otoczenia. Jeste?my przekonani, ?e nasza oferta  b?dzie konkurencyjna nie tylko pod wzgl?dem zakresu i jako?ci wykonywanych us?ug, ale równie? ceny. Zach?camy do skorzystania z atrakcyjnych abonamentów na wykonywane us?ugi. Przy sta?ej wspó?pracy oferujemy dodatkowe rabaty.


MYCIE REKLAM

 • banerów
 • reklam wolno stoj?cych
 • napisów
 • bilbordów
 • pylonów


Wyobra?aj? sobie Pa?stwo brudn? reklam? jako wizytówk? w?asnej firmy? Jeste?my przekonani, ?e nie! Nasza firma ?wiadczy kompleksowe us?ugi z zakresu mycia i konserwacji reklam. Odpowiedni dobór metod i ?rodków chemicznych pozwala na wykonanie zlecenia w krótkim terminie i bez u?ycia ci??kiego sprz?tu.


MYCIE KONSTRUKCJI

 • stalowych
 • aluminiowych


To niezb?dna czynno??, która uchroni konstrukcj? przed niekorzystnym dzia?aniem czynników zewn?trznych. Dzi?ki niej pozbywamy si? wszelkich zabrudze?, które powoduj? uszkodzenie zewn?trznej pow?oki zabezpieczaj?cej konstrukcj? przed korodowaniem.


MYCIE  I KONSERWACJA DACHÓW

 • blaszanych
 • ocynkowych
 • z blacho- dachówki
 • z dachówki
 • z gontu


To podstawowa czynno?? gwarantuj?ca przed?u?enie ?ywotno?ci pokry? dachowych. To czynno?? nieunikniona, poniewa? dach jest nieustannie nara?ony na dzia?anie czynników atmosferycznych, jak równie? wszelkiego rodzaju zanieczyszcze?, które niszcz? struktur? farby i nara?aj? na korozj?. Dachy drewniane i ceramiczne nale?y co par? lat od?wie?a?, poniewa? osadzaj? si? na nich glony, grzyby, algi i porosty, które powoduj? os?abienie dachu. Warto te? podczas od?wie?ania dachu pomy?le? o jego impregnacji. To pozwoli na ochron? przed niekorzystnym wp?ywem czynników zewn?trznych oraz spowolni niekorzystne dzia?anie mikroorganizmów. Dzi?ki Pa?stwa m?drej decyzji unikniecie wysokich kosztów ponownego malowania dachu.


MYCIE SILOSÓW

Czyszczenie wewn?trznej komory silosu to podstawa w procesach produkcyjnych. We wn?trzu silosu zbiera si? py?ek, który powoduje wady produkcyjne b?d? ca?kowicie uniemo?liwia dalsz? produkcj?. Us?ugi z wykorzystaniem dost?pu linowego s? ta?sz? alternatyw? dla drogiego sprz?tu, wykorzystywanego podczas klasycznych metod czyszczenia silosów.


 MYCIE INNE

 • windy,
 • d?wigi,
 • pomniki,
 • szyby,
 • wszelkiego rodzaju trudno dost?pne powierzchnie.

 

CENNIK MYCIA

 

Elewacja szklana 3 – 6 z?
Elewacja z tworzywa sztucznego 8 – 22 z?
Elewacja kamienna 8 – 25 z?
Elewacja z tynku mineralnego 5 – 12 z?
Elewacja blaszana 3 – 7 z?
Konstrukcja stalowa 6 z?
Konstrukcja aluminiowa 6 z?
Konstrukcja betonowa 6 z?
Szyb windowy 8 z?
?wietliki 4 – 12 z?
Okna drewniane rozkr?cane 4 – 10 z?

 

Ceny uzale?nione s? od stopnia trudno?ci dost?pu, wielko?ci powierzchni, stopnia zabrudzenia i techniki realizacji zlecenia, dlatego w celu uzyskania dok?adnego kosztorysu prosimy o kontakt.

Oferujemy dodatkowe rabaty dla sta?ych klientów oraz specjalne ceny w ramach abonamentów.


 

Tel. 511 132 371 b?d? kontakt@ropeaccess.com.pl

 

PIEL?GNACJA ZIELENI

PIEL?GNACJA ZIELENI

METOD? KLASYCZN?: wykonywan? z ziemi przy pomocy pi?y spalinowej.

METOD? SEKCYJN?: stosowan? w miejscach trudno dost?pnych, w zwartej zabudowie, przy liniach wysokiego napi?cia, na cmentarzach. Metoda ta polega na przycinaniu drzewa fragmentami,  pocz?wszy od wierzcho?ka. Wcze?niej  ga??zie zostaj? zabezpieczone przed upadkiem, dzi?ki temu nie powoduje si? strat ani uszkodze? obiektów s?siednich. Stosuj?c techniki alpinistyczne ?atwo mo?na dosta? si? w dane miejsce w sposób nieinwazyjny i bez potrzeby wykorzystania podno?nika koszowego, którego w niejednym przypadku nie da si? u?y? ze wzgl?du na brak mo?liwo?ci dojazdu.


WYKONUJEMY:

CI?CIA SANITARNE usuwanie suchych, chorych i uszkodzonych konarów stanowi?cych zagro?enie dla otoczenia.

CI?CIA PRZE?WIETLAJ?CE KORON? obni?enie wysoko?ci drzewa, korekcja kszta?tu i rozlu?nienie korony prowadz?ce do redukcji masy drzewa a tak?e poprawy jego statyki.

CI?CIA TECHNICZNE usuwanie konarów oraz wycinka drzew przy liniach energetycznych i telefonicznych, na cmentarzach, przy budynkach, drogach, torach w miejscach gdzie  u?ycie pi?y w tradycyjny sposób jest niemo?liwe.

WZMACNIANIE KORONY zak?adanie nowoczesnych wi?za? zabezpieczaj?cych s?absze konary, które prowadz? do przed?u?enia ?ycia starym drzewom a tak?e gwarantuj? bezpiecze?stwo otoczenia.

USUWANIE GNIAZD ze wzgl?dów sanitarnych i bezpiecze?stwa w okresie poza l?gowym od dnia 16 pa?dziernika do ko?ca lutego zgodnie z ustaw? z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.

 

CENNIK KOREKTA I WYCNIKA DRZEW

 

Wycinka drzew (wysoko?? do 5m) od 100 z?
Wycinka drzew (wysoko?? powy?ej 5m) od 300 z?
Przycinka drzew, formowanie (wysoko?? do 3m) od 100 z?
Przycinka drzew, formowanie (wysoko?? powy?ej 3m) od 200 z?
Korekta i wycinka drzew w trudnym terenie wycena indywidualna

 

Ceny uzale?nione s? od stopnia trudno?ci dost?pu, ilo?ci drzew i techniki realizacji zlecenia, dlatego w celu uzyskania dok?adnego kosztorysu prosimy o kontakt.

Oferujemy dodatkowe rabaty dla sta?ych klientów oraz specjalne ceny w ramach abonamentów.


 

Tel. 511 132 371 b?d? kontakt@ropeaccess.com.pl

 

STA?E SYSTEMY ASEKURACJI

STA?E SYSTEMY ASEKURACJI

G?ównym zadaniem sta?ych systemów asekuracyjnych jest ochrona przed mo?liwo?ci? upadku z wysoko?ci w ró?nych sytuacjach. Swoje zastosowanie znajduj? one na dachach, elewacjach, turbinach wiatrowych, maszynach przemys?owych, halach i wielu innych.

 

Oferujemy profesjonalne doradztwo, projektowanie oraz monta? sta?ych systemów asekuracyjnych takich marek jak: ABS, Somain, Kee Safety, Capi­tal Safety, Honey­well.Wykonujemy okresowe przegl?dy i kontrole sta?ych systemów zabezpieczaj?cych przed upadkiem z wysoko?ci oraz sprz?tu do pracy na wysoko?ci ( ?OI). Dobieramy w?a?ciwe rozwi?zania techniczne tak aby jak najlepiej dopasowa? je do u?ytkowników oraz obowi?zuj?cych norm europejskich.

 

Zapraszamy do bezpo?redniego kontaktu w celu zapoznania si? z nasz? ofert? oraz doboru odpowiedniego rozwi?zania.

 

 

REFERENCJE

Zaufa?o nam ju? wiele firm i instytucji. Mamy nadziej?, i? poni?sze referencje przekonaj? Pa?stwa do wspó?pracy z Rope Access.

Zapraszamy do wspó?pracy wszystkie firmy zajmuj?ce si? administracj? budynków, utrzymaniem obiektów, firmy budowlane, firmy alpinistyczne oraz niezale?nych alpinistów. Naszymi partnerami s? zarówno ma?e lokalne firmy podwykonawcze, jak równie? du?e przedsi?biorstwa. Jednakowo i uczciwie traktujemy wszystkich partnerów biznesowych. Proponujemy zadowalaj?ce dla obu stron warunki handlowe

REALIZACJE

Z przyjemno?ci? przedstawiamy Pa?stwu przyk?adowe zdj?cia z realizacji naszych zlece?.

Us?ugi alpinistyczne dla przemys?u
Monta? p?yt warstwowych
Malowanie s?upów wysokiego napi?cia linia Tarnów-Rzeszów
Monta? konstrukcji drewnianej krytej p?ywalni w Lesku
Monta? konstrukcji stadion Cracovia
Monta? tras kablowych
Monta? siatek zabezpieczaj?cych przed ptakami
Mycie Buma Square Business Park Kraków oraz Lubicz
Wycinka drzew

KONTAKT

Specyfik? prac w dost?pie linowym jest ich niepowtarzalno??, dlatego do ka?dego zadania nale?y podej?? indywidualnie. W celu uzyskania dok?adnego kosztorysu prosimy o kontakt poprzez formularz, e-mail b?d? telefon.

FORMULARZ KONTAKTOWY

884 797 506 /511 132 371KONTAKT@ROPEACCESS.COM.PLFB.COM/ROPEACCESSPL

WSPÓ?PRACA Z ROPE ACCESS

Zapraszamy do wspó?pracy wszystkie firmy zajmuj?ce si? administracj? budynków, utrzymaniem obiektów, firmy budowlane oraz firmy alpinistyczne. Naszymi partnerami s? zarówno ma?e lokalne firmy podwykonawcze, jak równie? du?e przedsi?biorstwa. Jednakowo i uczciwie traktujemy wszystkich partnerów biznesowych. Proponujemy zadowalaj?ce dla obu stron warunki handlowe.

Zapraszamy do wspó?pracy!

WYKONANIE STRONY JOHNBRANDO.COM