1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj±cym na urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj±cym do nich dostęp jest ROPE ACCESS USŁUGI WYSOKO¦CIOWE MACIEJ WIKTOREK z siedzib± pod adresem ul. Mickiewicza 3, 34-600 Limanowa.

4. Pliki cookies wykorzystywane s± w celu:
a) tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystaj± ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5. W ramach Serwisu stosowane s± dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s± plikami tymczasowymi, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane s± następuj±ce rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiaj±ce korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj±ce pliki cookies wykorzystywane do usług wymagaj±cych uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służ±ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
c) "analityczne" pliki Cookies (niezależnej firmy Google Inc.) - usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu
Analityczne pliki Cookies gromadz± informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzaj±cych, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestruj± konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służ± do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) domy¶lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz±dzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mog± dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotycz±cych plików cookies. Ustawienia te mog± zostać zmienione w szczególno¶ci w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dĽ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików cookies dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mog± być również przez współpracuj±cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji "Pomoc" w menu przegl±darki internetowej.

OFFER

Rope Access is a company with many years of experience, which offers complex services and innovative solutions for works at height and in hard-to-reach places. Our works involve rope access techniques, which are compliant with top standards both in terms of safety and the quality of services. We look forward to working with you!

PRACE DLA PRZEMYS?U

PRACE DLA PRZEMYS?U

Oferujemy kompleksowe rozwi?zania zwi?zane z pracami na wysoko?ci z wykorzystaniem technik linowych.

G?wnym obszarem dzia?alno?ci naszej firmy jest sektor przemys?owy. Abysprosta? wysokim wymaganiom bran?y, nasza firma wdro?y?a szereg procedur dotycz?cych: jako?ci, kontroli na wszystkich etapach pracy, bezpiecze?stwa pracownikw i bezpiecze?stwa otoczenia. Dzia?amy w oparciu o mi?dzynarodowe uprawnienia takie jak: IRATA, SPRATA, GWO, BOSIET, VCA.

 

?wiadczymy us?ugi w zakresie:

- zabezpieczenia antykorozyjne, chemoodporne, ognioodporne zgodnie z ISO9001

- naprawy i reprofilacje powierzchni betonowych

- monta?/ demonta?

- budowa obiektw z elementw prefabrykowanych (p?yty warstwowe)

- prace budowlane

- czyszczenie

- turbiny wiatrowe ( inspekcje i naprawy ?opat, czyszczenie, serwis)

- platformy wiertnicze (inspekcje, antykorozja, serwis)

- inspekcje

 

Prace w dost?pie linowym wi??? si? z wieloma zagro?eniami dlatego nale?y powierzy? je specjalistom. W celu uzyskania szczeg?owych informacji zapraszamy do bezpo?redniego kontaktu. 

MALOWANIE

INDUSTRIAL WORKS

We offer complex solutions related to works at height using rope access techniques.


The industrial sector is our main area of operation. In order to meet the demanding requirements of the industry, our company has implemented a sequence of procedures related to the quality, control over all stages of works as well as safety of the employees and the environment. We work based on the international certificates such as: IRATA, SPRAT, GWO, BOSIET, VCA.


We provide services covering:

 • anticorrosive, chemical-resistant and fire-resistant protection, compliant with ISO9001 standard
 • renovation and reprofiling of concrete surfaces
 • assembly / disassembly
 • construction of structures made of precast elements (composite panels)
 • construction works
 • cleaning
 • wind turbines (inspection and renovation of blades, cleaning, maintenance)
 • oil platforms (inspection, anticorrosion, maintenance)
 • inspections

Rope access works are associated with numerous hazards. This is why they should be entrusted to the experts. Contact us to get to more detailed information.

RODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

URBAN WORKS

We offer complex services related to works at height using rope access techniques.


 • washing
 • cleaning
 • assembly / disassembly
 • maintenance and logging of trees
ODSTRASZANIE PTAKW

ODSTRASZANIE PTAKW

Monta siatek lub kolcw zabezpieczajcych przed moliwoci gniedenia si ptactwa. Jest  to bardzo wana usuga w duych aglomeracjach miejskich, gdzie zawsze gromadzi si mnstwo ptakw erujcych na dobroci i mieceniu ludzi. Ptaki szybko przyzwyczajaj si do tego luksusu stajc si wizytwk niejednego miasta, przenoszc szereg chorb i bakterii m. in. obrzeka gobiego prowadzcego do boreliozy.
Zgodnie z 8 pkt 2 rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 12 padziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzt (Dz. U. Nr 237, poz. 1419), usuwanie gniazd ptasich jest dopuszczalne z obiektw budowlanych w okresie od 16 padziernika do koca lutego, jeeli wymagaj tego wzgldy bezpieczestwa lub sanitarne. Jest to wyjtek powszechny, wynikajcy z samych przepisw prawa.


TECHNIKI ZABEZPIECZE

KOLCE - s najskuteczniejszym a za razem jednym z najtaszych sposobw zabezpieczania przed ptactwem. Metod t stosuje si  w miejscach takich jak: wskie gzymsy, pasy pod rynnowe, belki, wystpy, niewielkie elementy architektoniczne, neony, tablice i kasetony reklamowe. Kolce montuje si za pomoc specjalistycznego kleju na wskich powierzchniach, dziki temu ptaki nie maj moliwoci gniedenia si w danym miejscu.

SIATKI - metoda polegajca na zabezpieczeniu specjalistyczn siatk caej powierzchni danego miejsca, tak aby uniemoliwi ptakom dostp do gniedenia si. Siatki odpowiednio dobrane i zamontowane, skutecznie zabezpieczaj powierzchnie takie jak: elewacje, balkony, okna, gzymsy, wnki, rzeby. Stosuje si siatki  plastikowe, metalowe, nylonowe, poliamidowe odporne na wahania temperatur oraz promieniowanie UV.

 

Specyfik tego rodzaju prac jest ich niepowtarzalno, do kadego zadania naley podej indywidualnie,
dlatego w celu uzyskania dokadnego kosztorysu prosimy o kontakt

 

Tel. 511 132 371 bd kontakt@ropeaccess.com.pl

 

 

Niezbdne bd informacj takie jak:

 • miejsce realizacji
 • powierzchnia w mb lub m2
 • rodzaj (typ) powierzchni do zabezpieczenia
 • mile widziane zdjcie obiektu
MONTA I DEMONTA

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

Our offer covers the inspection of personal protective equipment (PPE) and permanent fall protection systems.


Periodical inspections must be conducted at least once a year or every 3 or 6 months in the case of the special working conditions. The PPE manual indicates the frequency of inspections, product life, storing conditions and proper maintenance.


The personal protective equipment inspection is conducted by certified inspectors, in line with EN 365 standard. Once the inspection is over, a protocol allowing the equipment for further use is developed.


The personal protective equipment inspection is conducted by certified inspectors, in line with EN 365 standard. Once the inspection is over, a protocol allowing the equipment for further use is developed.
MYCIE

PERMANENT FALL PROTECTION SYSTEMS

The principal aim of the permanent fall protection systems is the protection against falling from height in different situations. Such systems are used on roofs, facades, wind turbines, industrial machines, halls and many more.


We offer professional consulting, design and assembly services related to the permanent fall protection systems of the brands such as: ABS, Somain, Kee Safety, Capital Safety, Honeywell. We carry out periodical inspections as well as controls of permanent fall protection systems and equipment used for works at height (PPE). We select proper technical solutions to adjust them best to their users and applicable European standards.


Contact us to get to know our offer.

PIELGNACJA ZIELENI

PIELGNACJA ZIELENI

METOD KLASYCZN: wykonywan z ziemi przy pomocy piy spalinowej.

METOD SEKCYJN: stosowan w miejscach trudno dostpnych, w zwartej zabudowie, przy liniach wysokiego napicia, na cmentarzach. Metoda ta polega na przycinaniu drzewa fragmentami,  poczwszy od wierzchoka. Wczeniej  gazie zostaj zabezpieczone przed upadkiem, dziki temu nie powoduje si strat ani uszkodze obiektw ssiednich. Stosujc techniki alpinistyczne atwo mona dosta si w dane miejsce w sposb nieinwazyjny i bez potrzeby wykorzystania podnonika koszowego, ktrego w niejednym przypadku nie da si uy ze wzgldu na brak moliwoci dojazdu.


WYKONUJEMY:

CICIA SANITARNE usuwanie suchych, chorych i uszkodzonych konarw stanowicych zagroenie dla otoczenia.

CICIA PRZEWIETLAJCE KORON obnienie wysokoci drzewa, korekcja ksztatu i rozlunienie korony prowadzce do redukcji masy drzewa a take poprawy jego statyki.

CICIA TECHNICZNE usuwanie konarw oraz wycinka drzew przy liniach energetycznych i telefonicznych, na cmentarzach, przy budynkach, drogach, torach w miejscach gdzie  uycie piy w tradycyjny sposb jest niemoliwe.

WZMACNIANIE KORONY zakadanie nowoczesnych wiza zabezpieczajcych sabsze konary, ktre prowadz do przeduenia ycia starym drzewom a take gwarantuj bezpieczestwo otoczenia.

USUWANIE GNIAZD ze wzgldw sanitarnych i bezpieczestwa w okresie poza lgowym od dnia 16 padziernika do koca lutego zgodnie z ustaw z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody.

 

CENNIK KOREKTA I WYCNIKA DRZEW

 

Wycinka drzew (wysoko do 5m) od 100 z
Wycinka drzew (wysoko powyej 5m) od 300 z
Przycinka drzew, formowanie (wysoko do 3m) od 100 z
Przycinka drzew, formowanie (wysoko powyej 3m) od 200 z
Korekta i wycinka drzew w trudnym terenie wycena indywidualna

 

Ceny uzalenione s od stopnia trudnoci dostpu, iloci drzew i techniki realizacji zlecenia, dlatego w celu uzyskania dokadnego kosztorysu prosimy o kontakt.

Oferujemy dodatkowe rabaty dla staych klientw oraz specjalne ceny w ramach abonamentw.


 

Tel. 511 132 371 bd kontakt@ropeaccess.com.pl

 

STAE SYSTEMY ASEKURACJI

STAE SYSTEMY ASEKURACJI

Gwnym zadaniem staych systemw asekuracyjnych jest ochrona przed moliwoci upadku z wysokoci w rnych sytuacjach. Swoje zastosowanie znajduj one na dachach, elewacjach, turbinach wiatrowych, maszynach przemysowych, halach i wielu innych.

 

Oferujemy profesjonalne doradztwo, projektowanie oraz monta staych systemw asekuracyjnych takich marek jak: ABS, Somain, Kee Safety, Capital Safety, Honeywell.Wykonujemy okresowe przegldy i kontrole staych systemw zabezpieczajcych przed upadkiem z wysokoci oraz sprztu do pracy na wysokoci ( OI). Dobieramy waciwe rozwizania techniczne tak aby jak najlepiej dopasowa je do uytkownikw oraz obowizujcych norm europejskich.

 

Zapraszamy do bezporedniego kontaktu w celu zapoznania si z nasz ofert oraz doboru odpowiedniego rozwizania.

 

 

THEY TRUSTED US

PROJECTS

Usugi alpinistyczne dla przemysu
Monta pyt warstwowych
Malowanie supw wysokiego napicia linia Tarnw-Rzeszw
Monta konstrukcji drewnianej krytej pywalni w Lesku
Monta konstrukcji stadion Cracovia
Monta tras kablowych
Monta siatek zabezpieczajcych przed ptakami
Mycie Buma Square Business Park Krakw oraz Lubicz
Wycinka drzew

PERMISSIONS

COMPANY VALUES

Our work is our passion driven by four key principles:


CLARITY AND TRANSPARENCY

We always communicate in a comprehensible way so that our partners can understand us.
It is much easier with us. Life is complicated enough, so we do not make it more difficult.


WE LISTEN TO THE NEEDS OF OUR CLIENTS

We care about the needs of our clients, employees and business partners.
We listen to them carefully in order to understand them better. Good relations are crucial for us.


IT IS NOT POSSIBLE? NOT FOR US!

We are the Rope Access team and there are no limits for us!
We work quicker and we do our best, focusing on the client at the same time. We are willing to act, since where there’s the will, there’s the way!


WE ARE A PART OF THE ENVIRONMENT, SO WE CARE ABOUT IT!

We support pro-ecological actions and attitudes in Rope Access. We implement specific environment-friendly initiatives and technologies. Our actions are carried out in a way guaranteeing minimal negative impact on natural environment.

CONTACT

CONTACT FORM

anna.rymarczyk@ropeaccess.com.pl+31 619 78 63 37FB.COM/ROPEACCESSPL

WYKONANIE STRONY JOHNBRANDO.COM